Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc
Nơi an nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc